Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra IT.no AS.

 

1 Parter

Selger er: IT.no (IT.no AS - NO 825 781 552 MVA )

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). IT.no selger kun til selskaper registrert i Brønnøysundregisteret. IT.no forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

For å utføre kjøp fra IT.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Selger vil ta betalt for varer med mva.

 

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller utilgjengelig. Ved utsolgt/utilgjengelig vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. IT.no av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

IT.no vil bekrefte når bestillingen er foretatt.

 

3 Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva og eventuelle miljøgebyrer. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Det vil også bli lagt ved et administrasjonsgebyr ved fakturering. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til innen 10-ti virkedager regnet fra levering.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Pris kan justeres på lik linje med justeringer fra underleverandører av gjeldene produkter og tjenester. Disse justeringene må varsles før justering. De avtalte priser på tjenester endres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen med basis 01.01 året etter tjensteleveranse.

 

4 Betaling/Morarenter

Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall (7 dager), skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

 

5 Levering

Alle leveringstider som er oppgitt av IT.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. IT.no forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra IT.no, i markedsføring o.l. og/eller i generelle presentasjoner som er større enn 5% av normal utsalgspris, kan IT.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres av selger i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil IT.no gi deg informasjon så fort vi har konkret informasjon om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). IT.no har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse eller de er bekreftet avlevert til korrekt adresse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bekreftelsestidspunktet, får ikke tilbakevirkende kraft.

Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

 

6 Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi IT.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes IT.no skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes IT.no skriftlig, primært ved å ta kontakt med IT.no via epost gjennom den ordren du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til).

For produkter hvor IT.no er selger vil du få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med IT.no, betaler IT.no ikke disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes IT.no, har IT.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når IT.no foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 10-ti virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 10 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

 

7 Erstatningsansvar

IT.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor IT.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

8 Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er IT.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

 

9 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse. Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

10 Salgspant

IT.no har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

11 Ekstraordinære forhold

IT.no er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra IT.no sin side.

12 4G databruk

Ved benyttelse av midlertidig 4G eller 4G backup forplikter kunden seg til å betale fast avtalt pris og medgått databruk etter følgende takster:

Data.

1 GB 5 GB 15 GB 30 GB 60 GB 100 GB

Pris i NOK

150,- 240,- 390,- 505,- 690,- 890,-

13 Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

14 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

15 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er PursueIT fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

16 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning IT.no betingelser, samt tvister som ellers angår handel med IT.no, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er IT.no AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra IT.no.

 

© Copyright 2020 – 2024 IT.no AS